REGULAMIN MAZOWIECKIEJ AKADEMII KARATE

1. Mazowiecka Akademia Karate jest członkiem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
2. Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca (według organizacji roku szkolnego).
3. Składka członkowska pobierana jest za miesiące szkoleniowe, miesięcznie. Wysokość składki może ulec zmianie
decyzją Zarządu Klubu. Opłaty należy wnosić do 10 każdego miesiąca z góry. Niedotrzymanie terminu płatności w
danym miesiącu treningowym będzie skutkować wykluczeniem z zajęć. Osoba nie opłacająca składki przez 3
miesiące, po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu zostaje skreślona z listy członków klubu. Ponowne
wpisanie na listę członków związane jest koniecznością uregulowania należności składkowych za okres
członkostwa oraz z wpłaceniem dodatkowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 70 zł.
4. W przypadku nieobecności na treningach przez miesiąc (choroba – po przedstawieniu zwolnienia od lekarza,
wyjazd, przypadki losowe) występuje opłata postojowa w wysokości 50 zł.
W przypadku jednorazowych nieobecności, zajęcia odrobić można podczas treningów innych grup.
5. Przy zapisywaniu się do Klubu pobierana jest opłata wpisowa w wysokości 70 zł.
6. Wszystkich ćwiczących w MAK obowiązują badania lekarskie z przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza
sportowego – takie badania ważne są do 12 miesięcy. Brak badań uniemożliwia uczestnictwo
w zajęciach.
7. MAK zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Obozy, zawody
i egzaminy na stopnie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
8. Każdy instruktor zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach
z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez
instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenia itp., ćwiczący ma prawo uczestniczenia w treningu w
innej grupie klubu w terminie nie przekraczającym danego miesiąca. W czasie Ferii Zimowych grafik zajęć ustala
Zarząd Klubu.
9. Wszyscy członkowie MAK powinni posiadać indywidualne ubezpieczenie NNW. W przypadku braku takiego
ubezpieczenia Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu powstałe podczas treningów. Klub
zapewnia podstawowe-grupowe ubezpieczenie na cały rok szkoleniowy.
10. Sprawy nie ujęte w regulaminie, reguluje Statut Klubu. Kwestie sporne rozstrzyga Zarząd.